alalea | Regulamin
19173
page-template-default,page,page-id-19173,theme-stockholm,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Regulamin sklepu

Sklep internetowy na platformie alalea.com oraz ochbuu.pl prowadzony jest przez Fundację:

Fundacja Małe Nakłady

ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 6772396509, REGON: 363264516, KRS: 0000592414

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

DEFINICJE:

Administrator Danych Osobowych:

Fundacja Małe Nakłady

ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny: 

Fundacja Małe Nakłady

ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep internetowy dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sprzedający: 

Fundacja Małe Nakłady

ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała

NIP: 6772396509, REGON: 363264516, KRS: 0000592414

Bnp Paribas

Nr konta: 67 1600 1013 1022 7414 1000 0004

Adres mailowy: ochbuu@gmail.com

alalea@alalea.com

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym Och Buu jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  – wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
  – wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
  – wyboru formy płatności;
 6. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 7. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub jako wiadomość SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu komórkowego.
 8. Klient zobowiązany jest do:
  – przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  – posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi,
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego Och Buu,
  – nienaruszania dóbr osobistych sklepu internetowego Och Buu, w tym jego pracowników i osób działających w jego imieniu, jak również dóbr osobistych osób trzecich; dotyczy to również działań podejmowanych przy dostawie i odbiorze produktu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w ust. 8 sklep internetowy Och Buu jest uprawniony do:
  – odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, odmowy zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od zawartej, ale jeszcze nie zrealizowanej umowy sprzedaży, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia,
  – zablokowania klientowi dostępu do konta w sklepie internetowym Och Buuze skutkiem wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta – umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną; wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 10. Uprawnienia określone w ust. 9 przysługują sklepowi internetowemu Och Buu również w przypadku, gdy klient dopuścił się naruszenia ust. 8 przy poprzednich zamówieniach, jeśli naruszenie miało miejsce do jednego roku wstecz.
 11. W przypadku zablokowania konta zgodnie z punktem 9 lit. b powyżej, niezrealizowane zamówienia zostają anulowane. Jeżeli zapłata za te zamówienia została już dokonana, sklep internetowy Och Buu zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 12. Jeśli klient nie zgadza się z decyzją o zablokowaniu konta, klient może złożyć reklamację zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
 13. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Sklep internetowy Och Buu może również wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 2. Ceny towarów

 1. Wszystkie podawane na stronie sklepu Och Buu ceny:
  – podawane są w złotych polskich;
  – zawierają podatek VAT;
 2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie Och Buu zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze lub paragonie.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu lub w aplikacji w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego Och Buu – telefonicznym lub mailowym(patrz: zakładka „Kontakt”).
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
  – Płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy Och Buu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy Och Buu zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na stronie internetowej sklepu przy każdym produkcie w polu „Dostępność” podana jest orientacyjna ilość produktu oraz czas, który potrzebny jest sklepowi internetowemu Och Buu na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas w jakim sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową. Zamówienia realizujemy w ciągu 5 dni roboczych.
 2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt z sklepem.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  – posiada wady fabryczne;
  – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 4. W celu rozpatrzenia przez sklep internetowy Och Buu reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: Och Buu – sklep internetowy
  Fundacja Małe Nakłady, ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „reklamacja”.
 5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez sklep internetowy Och Buu reklamowanego produktu.
 6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 7. W sytuacji, gdy przedmiot reklamacji stanowią gry komputerowe oraz programy multimedialne, które posiadają klucz aktywacyjny procedura reklamacji przebiega inaczej. W celu zgłoszenia wadliwego towaru należy skontaktować się z jego producentem, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Wadliwy produkt wraz z wydrukowaną informacją od producenta stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji (naprawienia towaru, zwrotu należności za towar, obniżenia ceny lub jego wymiany).
 8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez sklep internetowy Och Buu przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym sklep internetowy Och Buu nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy Och Buu).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi internetowemu Och Buu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do sklepu internetowego Och Buu na adres: Och Buu – sklep internetowy
  Fundacja Małe Nakłady ul. Łukasińskiego 9/4, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „zwrot”.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez sklep internetowy Och Buu Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sklep internetowy Och Buu prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).
 8. Sklep internetowy Och Buu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Sklep internetowy Och Buu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sklep internetowy Och Buu zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD, programów komputerowych zapisanych na nośnikach zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

§ 8. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego Och Buu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowego Och Buu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep internetowy Och Buu zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z sklepem internetowym Och Buu. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z sklepem internetowym Och Buu oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 2. Sklep internetowy Och Buu informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem internetowym Och Buu,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z sklepem internetowym Och Buu umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem internetowym Och Buu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Obecność towarów na stronach sklepu internetowego Och Buu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 listopada 2022 roku.